PROW przedłużony jeszcze o rok

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20 została właśnie przedłużona na lata 2021-22. Jednak resort rolnictwa wprowadził w nim pewne zmiany.
Procedury związane z przygotowaniem do realizacji działań mających przeciwdziałać skutkom suszy mają być uproszczone. Zdjęcie: Panek

Ponieważ kolejna perspektywa budżetowa Unii Europejskiej ma znaczne opóźnienie, nadal obowiązuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20. Zgodnie z unijnymi przepisami został on przedłużony na lata 2021-22. Zdaniem resortu rolnictwa, wprowadzono w nim pewne usprawnienia dotyczące realizacji w Polsce oraz załatwiania spraw przez rolników w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oto najważniejsze rozwiązania:

  • rozszerzenie zakresu wsparcia w ramach PROW 2014-20 w przedłużonym do 31 grudnia 2022 r. okresie jego realizacji. Operacje mogą być rozliczane do końca 2025 r. zgodnie z zasadą „N+3”;
  • rolnicy będą mieć możliwość załatwienia większości spraw w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Internet. Obecnie, mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, to wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu odbywają się w formie papierowej. Po zmianie, gdy dane postępowanie zostało rozpoczęte na wniosek złożony drogą elektroniczną, możliwe będzie doręczanie pism, w tym obustronna wymiana korespondencji, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR. Korzystanie z tego udogodnienia będzie dobrowolne;
  • uproszczone zostaną procedury związane z przygotowaniem do realizacji działań, które mają przeciwdziałać skutkom suszy oraz zwiększyć retencję wód, m.in. w obszarach rolniczych i leśnych. Do tej pory funkcjonowała skomplikowana procedura uzyskiwania zgód na realizację prostych działań, która zniechęcała właścicieli gruntów rolnych;
  • w przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014-20;
  • instytuty badawcze posiadające status Państwowego Instytutu Badawczego PIB zostaną zwolnione z obowiązku składania zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie. Będzie to dotyczyć sytuacji, gdy są one wyłącznym beneficjentem lub członkiem konsorcjum, w którego skład wchodzą jednostki sektora finansów publicznych;
  • w przepisach ustawy "Prawo wodne" została uwzględniona możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż melioracyjne. Będzie to realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-20.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 5 miesiącach od ogłoszenia.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.