Regulamin serwisu

Wydawcą serwisu internetowego terazpole.pl jest:

AgroMeritum sp. z o.o.
ul. Zagonowa 17, 61-664 Poznań
email: biuro@agromeritum.pl

Korzystanie z serwisu terazpole.pl w znacznej części jest bezpłatne. Wyjątek stanowią utwory i usługi wyraźnie oznaczone jako udostępniane po dokonaniu płatności. Publikowane w serwisie artykuły merytoryczne, doniesienia prasowe, ilustracje i znaki graficzne, fotografie, filmy i inne utwory oraz wszelkie dane, nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy, zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 1994 r., nr 24, poz. 83, z późn. zm.).

Kopiowanie/przedruk utworów dostępnych w serwisie terazpole.pl i jego archiwum wymagają uprzedniego uzyskania uprawnień licencyjnych na następujących zasadach:

1. Zgoda na kopiowanie/przedruk może dotyczyć materiałów publikowanych w serwisie terazpole.pl, zarówno własnych, jak i tworzonych na zamówienie Wydawcy przez autorów zewnętrznych po upływie 5 dni od daty publikacji.

2. Formalną drogą do uzyskania zgody na kopiowanie/przedruk utworów jest nabycie licencji poprzez złożenie pisemnego zamówienia u Wydawcy. Obejmuje ono udostępnienie wskazanego utworu wraz z licencją na jednorazową publikację/przedruk bez prawa do jej dalszego udostępniania, a w szczególności odsprzedaży. Sposób realizacji zamówienia polega na przekazaniu do dyspozycji pliku edytowalnego z tekstem i ewentualnymi elementami graficznymi w formie elektronicznej.

3. Podstawowa stawka opłaty licencyjnej wynosi 250 zł + VAT (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za każde 1000 znaków komputerowych tekstu. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania indywidualnej wyceny poszczególnych utworów.

4. Podmiot zainteresowany nabyciem licencji powinien przesłać na adres email: biuro@agromeritum.pl opis swojego zamówienia wraz z pełnymi danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentów rozliczeniowych oraz linkiem do utworu, którego zamówienie dotyczy. Po odnotowaniu dokonania zapłaty przedstawiciel Wydawcy przekaże w umówionej formie i terminie pliki z nabywanymi utworami.

5. Nabycie licencji jest równoznaczne z uzyskaniem zezwolenia na jednorazowe opublikowanie tekstu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Nie oznacza jednak nabycia autorskich praw majątkowych do tekstu oraz pozostałych elementów składowych artykułu, które są przedmiotem nabywanej licencji.

6. Nabycie licencji uprawnia Licencjobiorcę do jednorazowej publikacji tekstu w formie elektronicznej wyłącznie na własnej, ogólnodostępnej stronie internetowej lub własnego wydawnictwa drukowanego, którego średni jednorazowy nakład nie przekracza 10 tys. egzemplarzy.

7. Licencjodawca nie przekazuje Licencjobiorcy prawa do udzielania sublicencji, a także prawa do udostępniania pozyskanych od Licencjodawcy utworów osobom trzecim do dalszej publikacji lub wykorzystania w jakiegokolwiek formie. W szczególności niedozwolona jest dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie, rozpowszechnianie, zamieszczanie zarówno w sieci wewnętrznej, jak i zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne utworów, niezależnie od sposobu i formy. Ewentualne warunki odstępstwa od tych obostrzeń muszą być zapisane w umowie licencyjnej.

8. Utwór lub jego część opublikowana na podstawie nabytej licencji powinna być opatrzona imionami i nazwiskami autorów (jeśli są wskazani w utworze źródłowym), nazwą serwisu, datą publikacji oryginalnego utworu oraz aktywnym linkiem do materiału źródłowego w serwisie terazpole.pl.

9. Zawarcie umowy licencyjnej jest wiążące po uiszczeniu opłaty licencyjnej na wskazane przez Licencjodawcę konto bankowe. Jest też równoznaczne z akceptacją przez Licencjobiorcę niniejszego regulaminu.

10. Licencja ważna jest przez rok od daty jej wystawienia, chyba, że zapisy umowy licencyjnej stanowią inaczej.

11. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do udzielania licencji do poszczególnych utworów lub ich części większej liczbie Licencjobiorców.

12. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem korzystanie z tekstów wymaga udzielenia przez Wydawcę serwisu terazpole.pl odrębnej, uprzedniej zgody w formie stosownej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Wydawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.

AgroMeritum sp. z o.o. w pełni uznaje prawo Użytkowników serwisu terazpole.pl do prywatności i ochrony danych osobowych. Korzystanie z serwisu terazpole.pl nie wymaga ujawniania tożsamości Użytkowników. Wyjątkiem mogą być usługi oparte na dobrowolnej subskrypcji oraz konferencje, seminaria i wyjazdy studyjne organizowane przez Wydawcę. W takich przypadkach Użytkownik podczas zamawiania danej usługi i/lub wypełniania formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w ww. wydarzeniach jest proszony o podanie podstawowych danych identyfikacyjnych. Uzyskane w ten sposób dane są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą „Polityką prywatności”, której aktualna wersja jest opublikowana na stronie Polityka prywatności.

AgroMeritum sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, żeby treści zamieszczone w serwisie terazpole.pl były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować w zupełności ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich wykorzystania.