Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej na finiszu

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub ASF, mogą się ubiegać o wsparcie jeszcze do 29 grudnia br.
Jedną z klęsk żywiołowych objętych wsparciem jest grad.

Pomoc na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” przysługuje dwóm grupom rolników. Do pierwszej należą ci, których gospodarstwa ucierpiały na skutek: deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu czy uderzenia pioruna. Drugą stanowią hodowcy trzody chlewnej poszkodowani w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W jakich sytuacjach można się ubiegać o pomoc?

O dofinansowanie można się ubiegać, gdy spowodowane przez klęski żywiołowe lub niekorzystne zjawiska klimatyczne szkody w gospodarstwie, np. w sprzęcie, wieloletnich uprawach rolnych albo zwierzętach gospodarskich, powstały w roku, w którym jest składany wniosek lub w jednym z dwóch poprzednich lat. Straty muszą wynosić przynajmniej 30% średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym odnotowano szkodę. Pod uwagę można wziąć również pięć lat poprzedzających rok wystąpienia straty – pomija się te, w których produkcja była najwyższa i najniższa.

Z kolei jeśli w gospodarstwie wystąpi ASF, o pomoc mogą starać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok. W tym przypadku szkoda także powinna wynosić co najmniej 30% trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

Rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych można przeznaczyć na odtworzenie składników gospodarstwa, które uległy zniszczeniu. Wysokość szkody musi oszacować komisja powołana przez wojewodę, a zakres kosztów podlegających refundacji musi być zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowanych. Gdy w wyniku klęski żywiołowej zniszczeniu uległa konkretna maszyna rolnicza, można otrzymać dofinansowanie na zakup nowej. A jeśli np. w wyniku przejścia huraganu zniszczeniu uległ sad, pomoc powinna zostać przeznaczona na odtworzenie uszkodzonych nasadzeń. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF, inwestycje realizowane z dofinansowaniem nie mogą być związane z produkcją świń.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Maksymalna pomoc, którą można otrzymać w ramach tego wsparcia w całym okresie realizacji PROW 2014-20, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Poziom dofinansowania nie może jednak przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.

Wnioski przyjmują niemal przez cały rok biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR. Obecny nabór, 12. w ramach PROW 2014-20, kończy się 29 grudnia 2023 r. Warto pamiętać, że znaczenie ma kolejność złożenia dokumentów.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.