Dopłaty do wybranych upraw i świń

Niedawno Komisja Europejska wyraziła zgodę na pomoc publiczną z budżetu krajowego dla gospodarstw dotkniętych skutkami wojny na Ukrainie. Rząd podał rodzaje i stawki.
Uruchamiane rekompensaty za straty gospodarstw w wyniku oddziaływania wojny na Ukrainie mają objąć materiał siewny i trzodę chlewną.  Zdjęcie: Dreczka

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną w Ukrainie. O wsparcie będą mogli wnioskować właściciele upraw i stad świń. Jednak na otwarcie przyjmowania wniosków i wypłaty będzie trzeba poczekać, bo proponowane rodzaje i stawki wsparcia znów musi zaakceptować Komisja Europejskiej. Pomoc musi być zgodna ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej.

Tylko do materiału siewnego i z limitem

Za przyjmowanie wniosków, ich ocenę i realizację wypłat będzie odpowiedzialna Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W przypadku upraw rolniczych zakres pomocy ma dotyczyć dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w plonie głównym. O pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni:

 • którym został nadany numer identyfikacyjny;
 • którzy zakupili od 15 lipca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych;
 • którzy posiadają gospodarstwo rolne.

Wnioski będą przyjmowane do 14 sierpnia 2023 r. w biurach ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Wysokość pomocy będzie ustalana poprzez pomnożenie stawki przez deklarowaną we wniosku powierzchnię, jednak nie większą niż 50 ha. Proponowane stawki pomocy są następujące:

 • 200 zł/ha gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;
 • 300 zł/ha gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi z wyłączeniem soi;
 • 500 zł/ha gruntów ornych obsianych soją;
 • 1200 zł/ha gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.
Producenci świń też mogą wnioskować

Oprócz właścicieli wymienionych upraw o podobną pomoc będą mogli wnioskować producenci świń urodzonych we własnym gospodarstwie. Wymagania formalne są następujące:

 • posiadanie numeru identyfikacyjnego;
 • bycie mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem;
 • prowadzenie gospodarstwa w dniu 15 marca 2023 r., w którym były utrzymywane świnie;
 • zgłoszenie do ARiMR do 31 sierpnia 2023 r. oznakowania świń urodzonych w ich gospodarstwie od 15 marca do 15 sierpnia 2023 r.

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego, złożony do 31 sierpnia 2023 r. do biura ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń. Stawka ma wynieść 100 zł do każdej sztuki, jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla producenta świń.

Sposób na rekompensaty?

Ogłoszona pomoc ma charakter doraźny i prawdopodobnie jednorazowy. Zatem trudno przewidzieć, jakie względy i dodatkowe (ukryte na razie kryteria) zadecydują o pozytywnym kwalifikowaniu wniosków. Pewne jest, że politycy partii rządzących mają świadomość skutków swoich wcześniejszych decyzji, które naraziły polską wieś na miliardowe straty. Zatem uruchamiane akcje mają bardziej charakter rekompensat części utraconych przychodów. Ich cel z racji tego, że mamy rok wyborczy, przypuszczalnie może być ukierunkowany na poprawę wizerunku polityków obecnie sprawujących władzę na szczeblu centralnym.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.