Zmiany w wybranych ekoschematach

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza ważne zmiany w ekoschematach. Opublikowała już poprawione zasady i ogłosiła nowe terminy.
Teraz punkty będą przyznawane za pozostawienie całej słomy po zbiorze plonu głównego, rozdrobnienie jej i wymieszanie z glebą lub przyoranie. Zdjęcie: Panek

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wprowadza ważne zmiany w ekoschematach. Informuje, że dotyczą one rolników, którzy w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych deklarowali w złożonych wnioskach realizację takich ekoschematów, jak: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, Biologiczna ochrona upraw i Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin. Poniżej lista ostatnich zmian.

Ekoschemat: Biologiczna ochrona upraw

W przypadku tego ekoschematu do 30 września 2023 r. wydłużony został termin dostarczenia do ARiMR wyciągu z rejestru zabiegów agrotechnicznych, z którego powinno wynikać, na jakiej powierzchni zastosowano biologiczny środek ochrony upraw. Przepisy wymagają również posiadanie imiennego dokumentu potwierdzającego jego zakup.

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

Tutaj zmian jest najwięcej:

  • Praktyka: Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt – wprowadzono możliwość złożenia oświadczenia w celu uwzględnienia w obsadzie alpak, danieli, jeleni szlachetnych, lam, mułów i osłów, jeśli nie zostały wpisane do komputerowej bazy danych;
  • Praktyka: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od aplikacji – punkty są przyznawane, jeżeli rolnik wymiesza z glebą (w tym przyorze) obornik, pomiot ptasi lub produkt pofermentacyjny – a gdy nawóz taki został kupiony, należy posiadać imienny dokument potwierdzający transakcję;
  • Praktyka: Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo – przepisy pozwalają stosować nawóz naturalny płynny lub produkt pofermentacyjny powstający w wyniku procesu produkcji biogazu rolniczego. W tym przypadku również należy udokumentować zakup;
  • Praktyka: Wymieszanie słomy z glebą – będzie można teraz otrzymać punkty, gdy po zbiorze plonu głównego rozdrobni się i wymiesza z glebą lub przyorze całą słomę. Chodzi o pozostałe po oddzieleniu ziarna lub nasion suche źdźbła, łodygi, liście, plewy, łuszczyny i strączyny roślin zbożowych, kukurydzy, gryki, szarłatu, komosy, roślin oleistych, bobowatych, facelii i traw nasiennych;
  • Praktyka: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – punkty są przyznawane, jeżeli rolnik posiada plan nawozowy opracowany do 30 września 2023 r. (w przypadku upraw zgłoszonych jako plon główny albo upraw ozimych wysiewanych w tym roku).
Łączenie ekoschematów z innymi działaniami

Nowe przepisy umożliwiają łączenie:

  • kilku praktyk Rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi – chodzi o Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe, Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, Zróżnicowana struktura upraw, Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji, a także Wymieszanie słomy z glebą;
  • ekoschematu Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin z realizacją zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone na gruntach objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-20. Może to dotyczyć gruntów ornych, które nie były zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.