Zmiany w Ustawie o nawozach i nawożeniu

Już za kilka dni wejdzie w życie nowa Ustawa o nawozach i nawożeniu. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa będzie dodatkowo kontrolować rynek nawozów.
Kontrola rynku nawozowego jest dla PIORiN zupełnie nowym zadaniem, do którego trzeba będzie przygotować odpowiednie procedury i przeszkolić kadry.

Celem nowelizacji Ustawy o nawozach i nawożeniu jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1009, ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE – informuje resort rolnictwa. Prezydent Andrzej Duda 3 listopada br. podpisał ustawę z 29 września 2022 r. o zmianie Ustawy o nawozach i nawożeniu. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie to:

 • rozszerza katalog produktów nawozowych objętych prawem wspólnotowym;
 • nakłada na państwa członkowskie obowiązek organizacji i wyznaczenia w tym zakresie organów nadzoru rynku oraz odpowiedniego systemu sankcyjnego.

W ustawie zostały określone:

 • właściwości organów w odniesieniu do obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2019/1009;
 • system sankcyjny za naruszenie jego przepisów.
Co się zmienia?

Resort rolnictwa informuje, że nowelizacja do dotychczas obowiązującej Ustawy o nawozach i nawożeniu wprowadza następujące zmiany:

 • dostosowuje zakres i terminologię ustawy do wymagań rozporządzenia nr 2019/1009;
 • wyznacza wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa jako organów nadzoru rynku;
 • wyznacza Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako organ wykonujący zadania państwa członkowskiego Unii Europejskiej określone w rozporządzeniu nr 2019/1009;
 • dostosowuje kompetencje organów do obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2019/100;
 • dodaje przepisy regulujące kwestie związane z wykazem nawozowych produktów mikrobiologicznych, który ma być prowadzony przez ministra właściwego ds. rolnictwa;
 • uzupełnia zadania okręgowych stacji chemiczno-rolniczych o wykonywanie badań produktów nawozowych UE;
 • wprowadza przepisy dotyczące kar za naruszenie norm rozporządzenia 2019/1009 obowiązujących na jego podstawie;
 • zastępuje dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary grzywny za niezgodne z prawem wprowadzanie do obrotu produktów nawozowych systemem administracyjnych kar pieniężnych (nowy system sankcyjny).
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.