Zmiana terminu dostarczenia planów nawozowych

Resort rolnictwa przychylił się do wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych. Proponuje wydłużenie terminu sporządzenia planów nawozowych i złagodzenie kar.
To pierwszy rok wdrażania ekoschematów i dlatego rolnicy mają być traktowani ulgowo.

Wobec zbliżających się wyborów parlamentarnych resort rolnictwa jest bardziej skłonny na ustępstwa wobec rolników. Ostatnio przychylił się do wniosku zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) w sprawie wydłużenia terminów sporządzania planów nawozowych na potrzeby realizacji praktyki “Opracowanie i przestrzeganie planów nawozowych”. Oto wyjaśnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 sierpnia br.

Obecnie procedowana jest zmiana przepisów rozporządzenia ws. ekoschematów (1) https://legislacja.gov.pl/projekt/12375153. W §1 pkt 7 projektu proponuje się wprowadzenie przepisów epizodycznych na rok 2023, które mają na celu ułatwienie dostępu do ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” w ramach praktyki „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia” w pierwszym roku wdrażania.

Proponowana zmiana polega na wydłużeniu terminu, do którego powinien być opracowany przez rolnika plan nawozowy – z terminu 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności na 30 września 2023 r. Jednocześnie w §1 pkt 11 lit a-c proponuje się zmianę polegającą na złagodzeniu kar nakładanych na rolnika w przypadku gdy plan nawozowy nie obejmuje całości powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych będących w posiadaniu rolnika. W związku z brakiem uwag KRIR do przedmiotowego projektu w powyższym zakresie należy uznać, że proponowane zmiany wychodzą naprzeciw zgłaszanym wnioskom i uwagom w zakresie wydłużenia terminu na opracowanie planu nawozowego.

Ponadto, odnosząc się do wskazanej w piśmie KRIR kwestii opóźnień stacji chemiczno-rolniczych w wykonywaniu analiz próbek glebowych, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia ws. ekoschematów (1) nie jest wymagane, aby laboratorium, w którym wykonywana jest analiza gleby, posiadało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań agrochemicznych gleb. Oznacza to, że analizy gleby wykonane w laboratoriach okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub innych laboratoriach wykonujących badania agrochemiczne gleb, również w tych, które nie posiadają akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań agrochemicznych gleb, są uznawane za spełniające warunki praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia.

Takie rozwiązanie pozwala na korzystanie np. z laboratoriów ośrodków doradztwa rolniczego, które nie posiadają akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, ale są wyposażone i przygotowane do wykonywania analiz gleby na poziomie gwarantującym wiarygodność uzyskanych wyników w odniesieniu do wymagań praktyki.

Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich

Podstawa prawna:
(1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (DzU poz. 493)

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.