Państwo nie sprzeda ziemi rolnikom przez kolejnych 5 lat

Dzierżawa pozostaje podstawową formą zagospodarowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Wstrzymanie ich sprzedaży zostało przedłużone do 30 kwietnia 2026 r.
Nieruchomości rolne z ZWRSP przez kolejne lata będą dostępne dla rolników tylko w formie dzierżawy. Zdjęcie: Panek

Już kilka lat temu koalicja rządząca postanowiła, że podstawową formą rozdysponowania nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będzie dzierżawa. To stanowisko utrwalono na kolejne lata, gdyż niedawno Sejm uchwalił i prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wejdzie ona w życie już 30 kwietnia br.

Według Ustawy wstrzymanie sprzedaży nie dotyczy nieruchomości:

 • o powierzchni do 2 ha – na sprzedaż takich nieruchomości nie jest i dalej nie będzie wymagane uzyskanie przez dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi;
 • inwestycyjne – przeznaczone na cele nierolnicze, np. działki pod inwestycje mieszkaniowe, usługowe i handlowe, w tym obiekty zabytkowe (zespoły dworskie i pałacowo-parkowe), jak też grunty posiadające pokłady użytecznych kopalin, czy nieruchomości kwalifikujące się pod budowę elektrowni wiatrowych. KOWR posiada ponad 70 tys. ha nieruchomości gotowych do rozdysponowania i czekających na potencjalnego inwestora, z czego ponad połowa znajduje się w granicach administracyjnych miast. Są one przeznaczone do sprzedaży w przetargach nieograniczonych (licytacjach).

Ustawa przewiduje ponadto:

 • jednoznaczne uregulowanie kwestii wstrzymania sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, tak aby uniknąć pojawienia się ewentualnych wątpliwości w tym zakresie (wyraźne wskazanie, że wstrzymanie sprzedaży obejmuje również udziały we współwłasności);
 • doprecyzowanie, że we wniosku składanym do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, dyrektor generalny KOWR w szczególności wskazuje, jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają ich sprzedaż.
Zatrzymanie cen tylko chwilowe

Według oficjalnej wersji wstrzymanie kilka lat temu sprzedaży nieruchomości rolnych z Zasobu miało na celu zahamowanie silnej tendencji wzrostowej cen sprzedaży gruntów rolnych oraz przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych i przeznaczanie nabytej ziemi na cele nierolnicze. Jak wynika ze sprawozdania z działalności KOWR za 2019 r., średnie ceny sprzedaży gruntów z Zasobu w ostatnich latach kształtowały się następująco:

 • 2012 r. – 19 283 zł/ha;
 • 2013 r. – 21 813 zł/ha;
 • 2014 r. – 25 592 zł/ha;
 • 2015 r. – 29 546 zł/ha;
 • 2016 r. – 32 255 zł/ha;
 • 2017 r. – 31 058 zł/ha;
 • 2018 r. – 26 402 zł/ha;
 • 2019 r. – 30 998 zł/ha.

Jako punkt odniesienia warto spojrzeć na dane GUS, z których wynika, że w tym samym okresie średnia cena gruntów rolnych w obrocie prywatnym wzrosła z 39 tys. do 47 tys. zł/ha i nadal rośnie. Zatem czy można mówić, że udało się powstrzymać wzrost cen nieruchomości rolnych?

Warto pamiętać, że powierzchnia gruntów pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa według stanu na 30 września 2020 r. wynosiła ponad 1,3 mln ha, z czego grunty oddane w dzierżawę stanowiły ponad milion hektarów.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.