Mak i konopie włókniste – nowe zasady uprawy i skupu

Prowadzenie uprawy i skupu maku oraz konopi włóknistych wreszcie będzie łatwiejsze. Otóż od 7 maja br. zaczną obowiązywać nowe, bardziej liberalne przepisy.
Prowadzenie uprawy i skupu maku wreszcie powinny się stać łatwiejsze. Zdjęcie: Panek

Uprawa konopi włóknistych będzie wymagać wyłącznie wpisu do rejestru producentów konopi prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – poinformował dzisiaj (29.04.2022) resort rolnictwa. Stało się tak w wyniku ostatniej nowelizacji Ustawy z 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (DzU 2022 poz. 763 i 764). W pracach nad zmianami uczestniczył Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Poznaniu.

Zmiany ułatwią formalności

Zmiana ta ma usunąć mankamenty dotychczasowej regulacji. Powodowała ona m.in. opóźnienia w wydawaniu zezwoleń, a niejednokrotnie skutkowała odmową ich wydania. W wielu przypadkach ryzyko nieotrzymania zezwolenia było przyczyną rezygnacji z uprawy konopi włóknistych. To jest dobra wiadomość dla rolników, którzy chcieliby uprawiać tę roślinę jeszcze w tym roku, ale nie zgłosili tego faktu do gmin w celu uzyskania zezwolenia. Otóż od 7 maja br. będą mogli podjąć taką działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez KOWR.

Resort rolnictwa informuje, że zmiana regulacji spowoduje:

 • przeniesienie obowiązku monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) właściwych ze względu na miejsce położenia uprawy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR);
 • wprowadzenie rejestru podmiotów, które uprawiają lub skupują mak lub konopie włókniste. Rejestr będą prowadzili dyrektorzy oddziałów terenowych KOWR;
 • wprowadzenie szybkiego wpisu producentów maku lub konopi włóknistych i podmiotów skupujących do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych zamiast wcześniejszego, długiego oczekiwania na stosowne zezwolenie;
 • zniesienie obowiązku uzyskiwania corocznego zezwolenia na uprawę;
 • zniesienie corocznej rejonizacji uprawy maku i konopi włóknistych w drodze uchwał sejmików województw;
 • rozszerzenie listy potrzeb i celów, na jakie mogą być uprawiane konopie włókniste – teraz uprawa będzie mogła być prowadzona na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne, energetyczne, nasienne i naukowo-badawcze, w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów, na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne, a także na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin. Ponadto w określonych przypadkach wprowadza się możliwość uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na potrzeby własne;
 • wprowadzenie zasady, że do prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku/konopi włóknistych konieczne będzie uzyskanie wpisu do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych;
 • wprowadzenie obowiązku dla podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować mak lub konopie włókniste złożenia wniosku o wpis do rejestru do dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać mak lub konopie włókniste albo podmiotu zamierzającego skupować mak lub konopie włókniste od producenta maku lub producenta konopi włóknistych. Taki wniosek składa się tylko przy rozpoczęciu działalności dotyczącej uprawy lub skupu maku albo konopi włóknistych;
 • wprowadzenie zasady, że w kolejnych latach podmiot, który będzie kontynuował działalność w tym zakresie, składa do KOWR tylko informacje o zmianach dotyczących prowadzenia tej działalności, np. w zakresie zmiany uprawianej odmiany, powierzchni lub lokalizacji uprawy;
 • wprowadzenie przepisów obligujących KOWR do przeprowadzania kontroli producentów maku lub konopi włóknistych i podmiotów skupujących te plony;
 • wprowadzenie kar dla podmiotów, które prowadzą uprawę lub skup maku lub konopi włóknistych wbrew przepisom ustawy;
 • wprowadzenie zmiany definicji konopi włóknistych poprzez podniesienie dopuszczalnej zawartości THC i THCA do 0,3% w przeliczeniu na suchą masę, przy czym zawartość THC i THCA podlegać będzie zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku. Podobnej zmiany dokonano w odniesieniu do definicji „ziela konopi innych niż włókniste”;
 • zachowanie ważności wydanego przez marszałka województwa zezwolenia na skup maku lub konopi włóknistych oraz wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.