Dopłaty na budowę silosów

Za kilka tygodni resort rolnictwa planuje uruchomić trzy nowe nabory wniosków w ramach KPO. Producenci rolni będą mogli uzyskać pomoc m.in. na magazyny.
Na inwestycje związane z budową nowych instalacji magazynowych gospodarstwo będzie mogło otrzymać do 50 tys. zł, a młodzi rolnicy do 60 tys. zł.  Zdjęcie: Panek

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy będą mogli składać drogą elektroniczną do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wnioski na częściową refundację zakupu nowego silosu wraz z niezbędnym wyposażeniem. Wsparcie będzie obejmowało także koszty montażu i transportu. Pomoc będzie udzielana do poziomu:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku młodego rolnika, ale nie więcej niż 60 tys. zł;
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku rolnika, który nie jest młodym rolnikiem, ale nie więcej niż 50 tys. zł.
Środki wciąż niewykorzystane

Chociaż perspektywa budżetowa WPR 2014-20 dawno za nami, to nadal można się ubiegać o pomoc na modernizację gospodarstw rolnych z puli PROW 2014-20 (obszar D). Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. ARiMR będzie prowadziła nabór wniosków w ramach Poddziałania 4.1. Wsparcie będzie można uzyskać na następujące koszty:

 • zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku;
 • zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej;
 • zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
 • ogólne, związane z wydatkami, o których mowa w wymienionych punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Można otrzymać wsparcie w wysokości:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych;
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych w okresie realizacji PROW 2014-20, wynosi:

 • 600 tys. zł w przypadku inwestycji związanych bezpośrednio z budową i modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie bądź budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca;
 • 250 tys. zł. w pozostałych przypadkach.

Pomoc jest przyznawana na operacje o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł. Wymienione limity nie łączą się.

Warunki otrzymania pomocy są następujące:

 • pomoc może być przyznana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem kosztów, oraz nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 • o pomoc może się ubiegać rolnik, który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi zarobkową działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej;
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 13 tys. € i nie przekracza 200 tys. €;
 • w związku z realizacją operacji wartość dodana brutto w gospodarstwie ma wzrosnąć co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy;
 • beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia w gospodarstwie uproszczonej rachunkowości od dnia przyznania pomocy.
Pomoc dla przedsiębiorców

Drugi typ naboru dotyczy wsparcia rozwoju infrastruktury służącej do przechowywania i dystrybucji produktów. Jej adresatami są mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Ich wnioski w formie papierowej ARiMR będzie przyjmowała przez cały czerwiec br. Pomoc ma obejmować przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury służącej do przechowywania i dystrybucji hurtowych ilości produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Minimalna wysokość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 250 tys. zł. Natomiast górny limit na ostatecznego odbiorcę wynosi 15 mln zł.

Trzeci nabór obejmuje tworzenie infrastruktury służącej do redystrybucji żywności na cele społeczne. W czerwcu br. ARiMR będzie przyjmowała w formie papierowej wnioski o przyznanie wsparcia dla organizacji pozarządowych na budowę i modernizację budynków oraz zakup maszyn i środków transportu do nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania i redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków. Wsparcie będą mogły uzyskać:

 • organizacje pozarządowe, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku;
 • banki żywności, prowadzące działalność polegającą na zbieraniu żywności wciąż zdatnej do spożycia i rozdzielaniu jej nieodpłatnie wśród osób potrzebujących.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 4 mln zł na jego ostatecznego odbiorcę. Minimalna wysokość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 50 tys. zł.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.