Dopłaty do nawozów. Jak ubiegać się o pomoc?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała dziś o zasadach przyznawania dopłat do zakupu nawozów mineralnych. Od poniedziałku ruszy nabór wniosków.
Dofinansowaniem objęty jest zakup nawozów mineralnych, nabytych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.  Zdjęcie: Panek

Dopiero przemknęła wieść o zgodzie Komisji Europejskiej na dopłaty na zakup nawozów mineralnych, a już Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje, kiedy i gdzie będą przyjmowane wnioski. Otóż będzie je można składać od poniedziałku, tj. 25 kwietnia br. do biur powiatowych ARiMR. Warto pamiętać, że pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe (również zawierające magnez), które producent rolny zakupił od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Oto warunki przyznawania wsparcia.

Pomoc skierowana jest do producenta rolnego:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014 i któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19;
 3. który do dnia złożenia wniosku o tę pomoc złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się tylko raz w terminie nieprzekraczalnym do 16 maja 2022 r. w biurze powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wysokość wsparcia nie może przekroczyć:

 1. iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy w wysokości:
 • 500 zł/ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk;
 • 250 zł/ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”;
 1. iloczynu liczby ton nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:
 2. ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu,

albo

 1. wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r.;
 2. dodatkowo w celu wyliczenia pomocy producent rolny może dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych – w przypadku ich braku wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

***

Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała dziś (25 kwietnia br.) o wystąpieniu z wnioskiem do wicepremiera Henryka Kowalczyka o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty obszarowe na 2022 r. oraz nawozowe do 15 czerwca br. Zdaniem samorządu rolniczego, zaproponowany termin 15 maja br., zwłaszcza w przypadku dopłat do nawozów, jest nierealny i może doprowadzić do nadmiernego pośpiechu i popełniania błędów.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.