Cukier i handel – europejskie organizacje wydały oświadczenie

Równe reguły gry, uczciwy i zrównoważony handel oraz egzekwowanie umów o partnerstwie gospodarczym mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności unijnego sektora cukru.
Uprawa buraka cukrowego na tle innych roślin w ostatnich latach bardzo straciła na atrakcyjności. Zdjęcie: Panek

Grupa Dialogu Obywatelskiego ds. Cukru, która spotyka się dwa razy w roku, niedawno dyskutowała na temat handlowego wymiaru Zielonego Ładu i strategii „od pola do stołu” – informuje Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego. Na początku br. trzy organizacje – Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraka (CIBE), Stowarzyszenie Europejskich Producentów Cukru (CEFS) oraz Europejska Federacja Związków Zawodowych Żywności, Rolnictwa i Turystyki (EFFAT) – skomentowały komunikat Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu polityki handlowej.

Stawić czoła nieuczciwej konkurencji

Organizacje z zadowoleniem przyjęły nową i jasną strategię Komisji Europejskiej na rzecz przywrócenia niezbędnych, równych reguł gry, wzmocnienia uczciwego i zrównoważonego handlu oraz energicznej i szybkiej obrony naszych interesów w sytuacji, gdy nasi partnerzy nie postępują zgodnie z zasadami. Ich zdaniem niezbędne jest szybkie wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych, aby stawić czoła nieuczciwej konkurencji ze strony naszych partnerów handlowych.

Wspólne Centrum Badawcze na początku br. opublikowało zaktualizowane badanie dotyczące skumulowanego wpływu umów o wolnym handlu na rolnictwo w UE. Stwierdzono w nim, że unijny sektor cukru jest jednym z niewielu, które odczuły negatywne skutki obowiązujących umów UE z zewnętrznymi partnerami handlowymi.

Tendencja ta musi zostać zatrzymana i odwrócona. Plantatorzy buraka cukrowego i producenci cukru zwracają się o podjęcie konkretnych i natychmiastowych działań oraz egzekwowanie przepisów. Chodzi o to, żeby uniknąć negatywnych i nieodwracalnych skutków wpływających na warunki pracy, zatrudnienie, środowisko naturalne i zrównoważony rozwój gospodarczy.

Dostęp do rynku po spełnieniu warunków

Jeżeli warunki te nie mogą zostać spełnione, to nie należy przyznawać krajom trzecim żadnych koncesji w zakresie dostępu do rynku w ramach preferencyjnej umowy o wolnym handlu lub jednostronnych koncesji handlowych. CIBE i CEFS uważają, że porozumienie UE-Mercosur (organizacja handlowa krajów Ameryki Południowej) nie spełnia powyższych wymogów w odniesieniu do cukru i dlatego nadal sprzeciwiają się tej umowie.

Europejski Zielony Ład oraz strategie „od pola do stołu" i „na rzecz bioróżnorodności” mają jeszcze bardziej wzmocnić zobowiązania gospodarcze, środowiskowe i społeczne podmiotów gospodarczych z UE. Mają też zaznaczyć pionierską rolę UE w łagodzeniu zmian klimatycznych. Cele tych inicjatyw muszą być włączone do polityki handlowej UE, aby zagwarantować spójność i zapobiec sytuacji, w której handel międzynarodowy podważa osiągnięcia unijnego sektora cukru w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Poszanowanie praw pracowniczych, zgodnie z unijnymi standardami, powinno stanowić zasadniczy element wszystkich umów zawieranych przez UE. Natomiast import produktów niespełniających norm nie powinien mieć preferencyjnego dostępu do wspólnotowego rynku.

Reakcja powinna być szybka i stanowcza

CIBE i CEFS zdecydowanie popierają szybką, stanowczą reakcję UE na arenie międzynarodowej w celu powstrzymania nielegalnych subsydiów eksportowych zakłócających rynek w Indiach lub łamania zobowiązań zawartych w umowach handlowych, np. umowa UE-Egipt czy UE-Kanada. Popierają też przymusowe działania prawne, o które ostatnio wnioskowało wielu europosłów w Komisji Handlu Międzynarodowego przy Parlamencie Europejskim, aby doprowadzić do egzekwowania wynegocjowanych umów i prowadzenia handlu międzynarodowego opartego na równych zasadach.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.