Firma Bayer walczy o glifosat

Substancja czynna glifosat podlega ponownej ocenie przez Komisję Europejską. Ostatnio w kwestii przebiegu tego procesu wypowiedział się jej największy producent.
Glifosat to najbardziej przebadana substancja czynna na świecie – dr Krystian Kather, kierownik ds. glifosatu w UE, dział regulacyjny firmy Bayer.

Glifosat to substancja czynna wielu herbicydów nieselektywnych, która została opracowana w 1974 r. Szybko stała się bardzo popularna na świecie. Ma dużo zastosowań i trudno ją porównywać z innymi herbicydami. Najwięcej zużywa się jej w obu Amerykach i Azji, gdzie zasadniczo służy do odchwaszczania upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Spory o niepożądane, uboczne skutki jej stosowania toczą się od dłuższego czasu. Przeprowadzono wiele ekspertyz dowodzących zarówno szkodliwości (np. rakotwórczości) tego środka, jak i obalających tę tezę. Warto pamiętać, że obecna rejestracja glifosatu w UE jest ważna do 15 grudnia 2022 r.

Nowy, dwuletni proces oceny

Ostatnio w kwestii statusu regulacyjnego glifosatu w Europie wypowiedziała się firma Bayer, która przed trzema laty przejęła amerykańską spółkę Monsanto wraz z odpowiedzialnością za jej produkty. Nowy, dwuletni proces oceny glifosatu na szczeblu Unii Europejskiej rozpoczęto w grudniu 2019 r.

Zdaniem firmy Bayer jest to standardowa procedura, zgodnie z którą substancje czynne służące do ochrony roślin podlegają regularnej ocenie. W trakcie takiego procesu zwykle jedno państwo członkowskie UE (tzw. sprawozdawca) jest odpowiedzialne za naukową ocenę danej substancji czynnej. W przypadku glifosatu z uwagi na bardzo dużą liczbę badań naukowych, które należy wziąć pod uwagę, zdecydowano, aby w roli sprawozdawcy wystąpiły wspólnie 4 państwa: Francja, Holandia, Szwecja i Węgry. Działają one jako Grupa ds. Oceny Glifosatu (ang. Assessment Group on Glyphosate – AGG), a ich wspólny raport spodziewany jest w czerwcu br.

Kolejnym etapem będzie omówienie raportu AGG z ekspertami naukowymi ze wszystkich pozostałych państw członkowskich UE. Cały proces będzie nadzorowany przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Planuje się też przeprowadzenie naukowych konsultacji publicznych, podczas których każda zainteresowana osoba będzie mogła zabrać głos.

Po zakończeniu opisanych powyżej procedur Komisja Europejska sporządzi wniosek ustawodawczy dotyczący zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE. Następnie zostanie on poddany pod dyskusję i głosowanie w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, któremu przewodniczy Komisja Europejska. W pracach Komitetu wezmą udział eksperci regulacyjni ze wszystkich państw członkowskich UE.

Na tym nie koniec ocen

Informacje o zaawansowaniu procesu i składanej dokumentacji znajdują się na stronie www.glyphosate.eu. Upublicznienie tej dokumentacji to realizacja zobowiązania Grupy Firm ds. Odnowienia Zezwolenia Glifosatu (ang. Glyphosate Renewal Group – GRG) w zakresie przejrzystości procesu. Jednocześnie Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), odpowiadająca za zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji chemicznych, przeprowadzi w latach 2021-22 własną ocenę glifosatu.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.