Co z tym glifosatem?

Glifosat to substancja czynna, która służy m.in. do łatwego i taniego niszczenia prawie wszystkich chwastów. Jednak w ostatnich latach wzbudza ona dużo emocji.
Glifosat najwięcej emocji wzbudza w środowiskach niezwiązanych z rolnictwem.

Do obrotu i stosowania w Polsce mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które zawierają substancje czynne zatwierdzone do stosowania w nich przez Komisję Europejską – przypomina Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prawidłowe ich stosowanie, zgodnie z przeznaczeniem, sprawia że nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska. Ocena bezpieczeństwa tych preparatów prowadzona jest dwuetapowo:

  1. Komisja Europejska odpowiedzialna jest za ocenę i zatwierdzanie substancji czynnych środków ochrony roślin, przy udziale państw członkowskich;
  2. Państwa członkowskie odpowiedzialne są za ocenę środków ochrony roślin i dopuszczają do obrotu te preparaty na swoim terytorium.

Dopuszczane do obrotu środki ochrony roślin podlegają w procedurze rejestracji ocenie naukowo-technicznej. Obejmuje ona szereg badań i analiz dotyczących m.in. stopnia narażenia na potencjalne negatywne działanie środka oraz substancji czynnej dla osób stosujących te preparaty (operator sprzętu), pracowników czy osób postronnych. Ocenie podlega również narażenie zdrowia człowieka poprzez dietę (produkty spożywcze, pasze, woda pitna). Badany jest też los i zachowanie środka oraz produktów jego rozkładu w środowisku, jak i oddziaływanie na organizmy niebędące celem zastosowania.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi określa w zezwoleniu na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu treść etykiety, obejmującej szczegółowe warunki jego bezpiecznego stosowania. Dotyczy to upraw, terminów, liczby zabiegów, dawek, metod stosowania, a także okresów karencji i prewencji.

Co do glifosatu resort rolnictwa podkreśla, że substancja ta jest zatwierdzona przez Komisję Europejską do stosowania w środkach ochrony roślin, a obowiązywanie tej decyzji zostało przedłużone do 15 grudnia 2022 r. Opinia Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemicznej wykluczyła zastrzeżenia odnośnie rakotwórczego działania tej substancji czynnej. W związku z powyższym możliwe jest utrzymanie i wydawanie w państwach członkowskich UE nowych zezwoleń dla środków ochrony roślin, które ją zawierają.

Aktualnie glifosat podlega ponownej ocenie. Jeżeli okaże się, że stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska, to zostaną podjęte działania mające na celu ograniczenie stosowania tej substancji lub jej wycofanie z palety środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, s. 1 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2324 z 12 grudnia 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 333 z 15.12.2017 str. 10).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.