Utylizacja opakowań po środkach ochrony roślin i pestycydach

Opakowania po środkach ochrony roślin, adiuwantach i produktach biobójczych, to w świetle prawa odpady niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Co należy z nimi zrobić?
Zwrot i odbiór opakowań po środkach ochrony roślin i pestycydach - utylizacja
Jedynym warunkiem oddania opakowań po agrochemikaliach jest ich trzykrotne wypłukanie. Zdjęcie: Panek

Zbiórka pustych opakowań po środkach ochrony roślin, adiuwantach i produktach biobójczych wykorzystywanych w rolnictwie do ochrony upraw odbywa się przez cały rok. Obowiązujące prawo uznaje je za odpady niebezpieczne dla ludzi i środowiska, które muszą być zagospodarowane we właściwy sposób. Producenci i importerzy agrochemikaliów są zobowiązani do zorganizowania systemu zbierania opakowań i ich zagospodarowania. Natomiast sprzedawcy mają obowiązek przyjmować bezpłatnie pudełka, butelki i kanistry, a rolnicy je oddawać. Nad funkcjonowaniem systemu zbioru tych kłopotliwych opakowań od lat czuwa Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR).

Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi użytkownik środków ochrony roślin ma obowiązek zwrotu czystych opakowań do dowolnego punktu sprzedaży środków ochrony roślin w kraju. Sprzedawca ma obowiązek te dostarczone opakowania przyjąć, niekoniecznie po tych, które były u niego zakupione.

Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin
Które opakowania podlegają zwrotowi?

W ramach Systemu zbierane są opakowania (oznaczone jednym z poniższych piktogramów):

  • po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz opakowania po środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie;
  • po innych środkach do ochrony upraw, np. biocydach, adiuwantach i nawozach.
utylizacja pestycydów

Warto pamiętać, aby opróżnione opakowanie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej zostało zawsze trzykrotne przepłukane, a popłuczyny wykorzystane do oprysku. Takie postępowanie pozwala wykorzystać cały produkt. Dzięki temu również transport pustych opakowań na wszystkich etapach jest bezpieczny, a sprzedawcy nie mają kontaktu ze stężonym produktem. Niezależnie, czy opakowanie jest szklane, czy plastikowe, pustych opakowań nie należy pozbywać się razem z odpadami komunalnymi.

W ramach Systemu nie odbiera się opakowań:

  • brudnych, niewypłukanych;
  • z resztkami produktów;
  • z produktami przeterminowanymi;
  • zbiorczych, np. kartonów (niezabrudzone są odpadem komunalnym).
Jak przechowywać opakowania przeznaczone do zwrotu?

Czyste i zamknięte opakowania należy przechowywać w magazynie środków ochrony roślin, w miejscu wydzielonym na odpady. Co ważnie, nie mogą do niego mieć dostępu osoby niepowołane, zwłaszcza dzieci.

Gdzie można oddawać opakowania?

W przypadku małej liczby opakowań należy je oddać do najbliższego sklepu sprzedającego środki ochrony roślin. Ma on obowiązek je przyjąć, o ile opakowania są puste i trzykrotnie przepłukane. Nie trzeba okazywać dowodu zakupu czy faktury.

Jeżeli gospodarstwo lub grupa gospodarstw zgromadzą większą ilość opakowań (minimalnie 10 m3 lub 15 worków), to możliwy jest odbiór bezpośredni. W tym celu sprzedawca może je zgłosić bezpośrednio do operatora systemu PSOR – firmy Remondis.

Natomiast nie wolno oddawać opakowań firmom, które nie posiadają uprawnień do odbioru, transportu i utylizacji tzw. odpadów niebezpiecznych. Dlatego należy sprawdzić, czy na karcie przekazania odpadu znajduje się kod 15 01 10*.

Gdzie oddać przeterminowane środki ochrony roślin?

Przeterminowane środki ochrony roślin powinny być poddane profesjonalnej utylizacji, co już wiąże się z kosztami. Na rynku działają wyspecjalizowane firmy, które świadczą takie usługi. Przykładowo, firma Remondis w ramach usług dodatkowych na indywidualne zlecenie przeprowadza odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych środków ochrony roślin lub opakowań z resztkami produktów.

Jakie są konsekwencje niewłaściwego utylizowania opakowań?

Nie należy samodzielnie utylizować opakowań po środkach ochrony roślin, tj. spalać, wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, pozostawiać w lesie czy na polu. Tego typu zachowanie jest łamaniem prawa i może być niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt, a także doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska. Jeżeli rolnik nieodpowiednio gospodaruje opakowaniami, musi liczyć się z karą grzywny lub utratą dopłat unijnych.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.