Co zamierza zmienić 70 ministrów?

Szczególnym wydarzeniem trwających w Berlinie targów spożywczych "Zielony Tydzień" było Globalne Forum Żywności i Rolnictwa (GFFA). Efektem jest długa lista zobowiązań.
Ministrowie uczestniczący w 14. Globalnym Forum Żywności i Rolnictwa obrali za hasło przewodnie spotkania „Systemy żywnościowe dla naszej przyszłości: połączenie sił na rzecz wyeliminowania głodu na świecie”.  Zdjęcie: MRiRW

Globalne Forum Żywności i Rolnictwa (GFFA) zgromadziło ministrów ds. rolnictwa z ponad 70 państw z całego świata oraz reprezentantów kilkunastu organizacji międzynarodowych. Do spotkań tak licznej grupy przedstawicieli rządów różnych państw, na których poruszana jest tematyka rolnictwa i produkcji żywności, nie dochodzi zbyt często. Ostatnie spotkanie było 14. tego typu, jakie odbyły się w ramach forum GFFA. Biorący udział w tym wydarzeniu przedstawiciele rządów, także polskiego, skorzystali z okazji do przeprowadzenia licznych spotkań w grupach oraz bilateralnych.

Długa lista zobowiązań

Na razie trudno jednoznacznie ocenić efektywność zakończonych obrad Forum. Istotnym śladem podsumowującym kierunki dyskusji jest wspólny komunikat ministrów ds. rolnictwa. Ministrowie określili w nim swoje stanowisko wobec różnych problemów dotyczących rolnictwa i produkcji żywności na świecie oraz przyjęli na siebie szereg zobowiązań.

W kwestii promowania zrównoważonej produkcji zobowiązali się do:

 • kontynuowania transformacji w kierunku zrównoważonego, odpornego rolnictwa i systemów żywnościowych oraz do wdrożenia Agendy 2030 dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności celu 2. – „Zero głodu";
 • dążenia do zmniejszenia negatywnego wpływu rolnictwa i produkcji żywności na środowisko, klimat i różnorodność biologiczną oraz do zwiększenia jego pozytywnego wpływu;
 • promowania korzystnych dla zdrowia wyborów w zakresie konsumpcji żywności, zdrowej diety oraz ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności;
 • promowania zrównoważonych praktyk zarządzania produkcją zwierzęcą w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolnym;
 • promowania uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych;
 • promowania skutecznego zarządzania wodą, glebą i nawozami;
 • wspierania badań i innowacji w rolnictwie.

W kwestii wspierania odpornych i zrównoważonych łańcuchów dostaw podjęto zobowiązanie:

 • wspierania wielostronnego systemu handlowego opartego na otwartych, bezpiecznych i przejrzystych zasadach, którego podstawą będzie WTO;
 • wzmocnienia pozycji rolników, w szczególności drobnych i średnich, w celu ułatwienia ich udziału w rynkach i produkcji;
 • dbania o dostępność i przystępność cenową bezpiecznej i pożywnej żywności dla wszystkich.

W zakresie ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności zobowiązanie obejmuje:

 • ograniczanie strat i marnotrawstwa żywności w całym łańcuchu wartości (celem jest zmniejszenie o połowę globalnego marnotrawstwa żywności na poziomie detalicznym i konsumenckim oraz zmniejszenie strat żywności w łańcuchach produkcji i dostaw do 2030 r.);
 • zwiększenie inwestycji w badania i rozwój, w szczególności w zakresie zapobiegania i ograniczania strat żywności po zbiorach oraz podczas przechowywania i transportu;
 • dążenie do promowania przekazywania resztek żywności lub żywności zbliżającej się do końca okresu przydatności do spożycia;
 • wspieranie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • promowanie edukacji konsumentów i inicjatyw informujących na temat sposobów zapobiegania i ograniczania marnowania żywności.

W obszarze wzmocnienia grup szczególnie wrażliwych społecznie zobowiązanie obejmuje:

 • działania na rzecz zapewnienia dostępnej i przystępnej cenowo żywności dla wszystkich, szczególnie grup wrażliwych: kobiet, dzieci, osób zagrożonych marginalizacją, dyskryminacją i ubóstwem;
 • opracowanie polityk mających na celu przyciągnięcie młodzieży, kobiet i nowych pracowników do sektora rolno-spożywczego oraz wzmocnienie współtworzenia i transferu wiedzy i umiejętności w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb wszystkich osób pracujących w tym sektorze oraz wzmocnienia globalnego i lokalnego bezpieczeństwa żywnościowego;
 • dążenie do poprawy dostępu do zasobów produkcyjnych, takich jak: ziemia, woda, finansowanie, nasiona, nawozy i zasoby genetyczne, w szczególności dla grup wrażliwych.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.