Stawki podatku rolnego 2021

Do ustalenia podatku rolnego przyjmuje się średnią cenę żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Ile wynosi podatek rolny w 2021 r.?

Średnia cena skupu żyta za ww. okres wynosiła 58,55 zł/dt (58,46 zł/dt w 2020 r.). Natomiast podatek rolny dla gruntów rolnych stanowi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta od 1 ha przeliczeniowego, a dla pozostałych gruntów – 5 dt żyta od 1 ha fizycznego. Zatem stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynoszą odpowiednio: 146,38 zł oraz 292,75 zł.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 2020 r. poz. 333) - art. 4, art. 6
  2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 982).
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.