Pomoc de minimis w rolnictwie

Wsparcie finansowe w ramach de minimis w rolnictwie może być przyznawane na różne cele. Sprawdź, jakie formy pomocy aktualnie ono obejmuje.

Pomoc de minimis w rolnictwie to szczególna kategoria wsparcia udzielana przez państwo. Ze względu na małą wartość uznaje się, że nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym i nie podlega obowiązkowi notyfikacji (urzędowego powiadamiania) Komisji Europejskiej.

Polska nie ma wysokiego limitu pomocy de minimis w rolnictwie na tle innych krajów europejskich. Wynosi on prawie 296 mln € w okresie trzyletnim i ma obowiązywać do końca 2027 r.

Warto pamiętać, że wsparcie w przeliczeniu na jednego producenta rolnego nie może przekroczyć równowartości 20 tys. € w ciągu 3 lat kalendarzowych. Przy ocenie wniosków uwzględnia się rok bieżący i dwa poprzedzające. Chociaż unijne przepisy dopuszczają możliwości zwiększenia limitu na jedno gospodarstwo do 25 tys. €, a krajowego do 1,5% rocznej produkcji, to niestety, Polska nie umie z tego skorzystać.

W ostatnich latach większość udzielanej pomocy w rolnictwie była włączana do de minimis, zwłaszcza klęskowa (susze, powodzie, huragany, gradobicia, wymarznięcia), co powodowało szybkie wykorzystanie rocznych limitów. Warto pamiętać, że niezależnie od terminu wyczerpania, pula odnawia się zawsze 1 stycznia.

Wsparcie finansowe możne być przyznawane na różne cele. Oto przykładowe formy pomocy:

Pomoc de minimis obejmuje: 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.213, str. 9, z późn. zm.)

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.