Ruszył II nabór wniosków o dopłaty do wymiany eternitu

Dzisiaj ruszył drugi nabór wniosków o wsparcie na wymianę pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych. Tym razem akcja potrwa do 12 stycznia 2024 r.
Zdecydowana większość dachów na polskich wsiach jest pokryta eternitem. Trudno zgadnąć, czy do 2030 r. wszystkie takie pokrycia uda się wymienić.  Zdjęcie: Dreczka

Starsze budynki na polskich wsiach, zwłaszcza gospodarcze, najczęściej pokryte są eternitem zawierającym azbest. Według obowiązujących przepisów, takie pokrycia muszą być wymienione najpóźniej do 2030 r. Jednak proces ten na razie nie nabiera tempa. Można przyjąć, że do wymiany i utylizacji kwalifikują się dziesiątki, a może i setki milionów płyt eternitowych.

Nie więcej niż 20 tys. zł

Startująca dziś II transza wsparcia wymiany pokryć dachowych z azbestu skierowana jest do tych rolników, którzy nie skorzystali z dofinansowania w ramach I naboru wniosków. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że przy składaniu wniosku obowiązuje formularz elektroniczny, który jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych.

Wsparcie udzielane jest na wymianę pokrycia dachów z azbestu na budynkach służących do produkcji rolniczej. Zatem należy rozumieć, że budynki mieszkalne są z niego wyłączone. Wysokość wsparcia wynosi 40 zł/m2 powierzchni wymienianego pokrycia, jednak maksymalnie do 500 m2, co daje kwotę do 20 tys. zł. Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

W odróżnieniu od poprzedniej tury, tym razem o wsparcie mogą również się ubiegać właściciele budynków służących do produkcji rolniczej położonych w gminach miejskich. Ponadto zmniejszono liczbę załączników wymaganych przy składaniu wniosku oraz wydłużono z 7 do 14 dni termin na uzupełnienie wniosku i złożenie wyjaśnień. Wnioskodawcy będą informowani m.in. o potrzebie uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień.

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu Ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem lub w roku jego złożenia.

Ponadto, rolnik musi spełnić wszystkie poniższe warunki:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;
  • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • jest pełnoletni.

Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

  • które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku;
  • których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;
  • które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku;
  • które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem;
  • jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej przez pełne 3 lata od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.
Punkty dla młodych rolników i za wysokie bezrobocie

O kolejności przyznawania wsparcia zdecyduje suma uzyskanych punktów, ustalanych na podstawie następujących kryteriów:

  • przedsięwzięcie jest realizowane na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – przyznaje się 3 punkty. Kryterium uważa się za spełnione, jeśli stopa bezrobocia rejestrowego w powiecie, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, wynosi powyżej średniej wartości bezrobocia rejestrowego w kraju ogółem;
  • przedsięwzięcie jest realizowane przez młodego rolnika – przyznaje się 5 punktów. Kryterium uważa się za spełnione, jeśli wnioskodawcą jest rolnik urodzony po 31 grudnia 1982 r. Weryfikacja kryterium przez ARiMR następuje na dzień rozpoczęcia naboru, na podstawie danych podanych we wniosku.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.