Kolejna tura wsparcia małych gospodarstw

Już od 16 maja 2022 r. będzie można składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw (poddziałanie: 6.3). Ich nabór potrwa do 14 lipca br.
Małe gospodarstwa mają kolejną szansę na bezzwrotną premię restrukturyzacyjną.  Zdjęcie: Dreczka

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niespełna 2 tygodnie zacznie przyjmować wnioski o wsparcie dla małych gospodarstw. Wielkość wsparcia może sięgać nawet 60 tys. zł (nie więcej niż 15 tys. €). Ostatecznie przyznana kwota będzie wypłacana w dwóch ratach – 80% rolnik otrzyma po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a pozostałe 20% po poprawnej realizacji biznesplanu.

Dwuzawodowcy też mogą wnioskować

O pomoc mogą starać się rolnicy posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Aktualna wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. €. Warto pamiętać, że program wsparcia obejmuje także tzw. dwuzawodowców, gdyż jeden z warunków mówi o ubezpieczeniu w KRUS lub ZUS. Ważne aby dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowił co najmniej 25% ogółu dochodów lub przychodów wnioskującego.

Wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80% kwoty musi być wydane na środki trwałe m.in. na:

 • zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia;
 • budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej;
 • nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych;
 • zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Wnioski od 16 maja do 14 lipca 2022 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej.

Trzeba uzbierać co najmniej 7 punktów

Szansa na otrzymanie wsparcia zależy od sumy punktów przyznawanych według następujących kryteriów wyboru:

a) rodzaj planowanej produkcji (1-3 pkt);
b) kompleksowość biznesplanu (0,25-7 pkt);
c) wpływ na realizację celów przekrojowych (1-10 pkt);
d) docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

 • powyżej 20 tys. € – 5 pkt,
 • 16-20 tys. € – 4 pkt,
 • 12-16 tys. € – 2 pkt;

e) wiek wnioskodawcy do 40 lat w dniu złożenia wniosku – 1 pkt;
f) zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
g) podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyska minimum 7 punktów.

Wcześniejsi beneficjenci pominięci

Wykluczeni z możliwości uzyskania dofinansowania są dotychczasowi beneficjenci następujących programów wsparcia w ramach PROW 2007-13:

 • Ułatwianie startu młodym rolnikom:
 • Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Druga grupa wykluczonych to uczestnicy programów PROW 2014-20:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
 • Premie dla młodych rolników.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.