Potrzeba więcej miejsca pod wiatraki

Komisja Europejska przedstawiła nowy plan działania dotyczący energii wiatrowej. Zgodnie z ustalonymi celami udział energii odnawialnej do 2030 r. powinien wzrosnąć do 42,5%.
Za sprawą decyzji Komisji Europejskiej niebawem energetyka wiatrowa ma się stać jeszcze lepszym biznesem.  Zdjęcie: Dreczka

Obecnie moc zainstalowanych elektrowni wiatrowych pracujących na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej przekracza nieco 200 GW (gigawatów). Komisja Europejska (KE) chce, żeby do 2030 r. ten parametr przekroczył wielkość ponad 500 GW. Realizacja tego celu nie będzie prosta. Według Komisji sektor energetyki wiatrowej boryka się aktualnie z następującymi problemami:

  • nierównomierność dostaw energii elektrycznej;
  • powolne procesy uzyskiwania zezwoleń;
  • niedobór surowców i ich wysokie ceny.
Wiatraki mają powstawać szybciej

Komisja Europejska chce rozwiązać te problemy w planie działania dotyczącym energetyki wiatrowej. Jego założenia koncentrują się na następujących kluczowych zagadnieniach:

  • przyspieszona ekspansja poprzez szybsze procedury zatwierdzania zezwoleń – ma w tym pomóc unijna inicjatywa „Accele-RES”, która spowoduje przyspieszenie wdrożenia znowelizowanych przepisów unijnych oraz zwiększenie cyfryzacji procedur zatwierdzania. Poszczególne państwa członkowskie UE są zachęcane do przyjmowania zobowiązań dotyczących energii wiatrowej, a także przejrzystych harmonogramów realizacji oraz długoterminowego planowania;
  • dostęp do finansowania – unijny budżet ma być jednym ze źródeł finansowego wsparcia, w szczególności za pośrednictwem funduszu innowacyjnego. Pośrednictwo przejmie Europejski Bank Inwestycyjny, który zapewni gwarancje ograniczające ryzyko inwestycyjne, w tym środki na wykup lub dzierżawę gruntów;
  • uczciwa konkurencja – Komisja zamierza monitorować praktyki handlowe i wykorzystywać umowy handlowe do usuwania barier inwestycyjnych, zwłaszcza nieuczciwą konkurencję;
  • kształcenie kadr – planuje się utworzenie ośrodków pozwalających zdobyć kwalifikacje w zakresie energii odnawialnej. Pod uwagę bierze się przekwalifikowanie pracowników, zapewnienie bieżących szkoleń oraz kształcenie nowych kadr;
  • udział przemysłu i obowiązki państw członkowskich – Komisja zamierza opracować wspólnie z przemysłem unijną kartę energetyki wiatrowej w celu wzmocnienia konkurencyjności europejskiego przemysłu energetyki wiatrowej.
Więcej wiatraków na wodach przybrzeżnych

Komisja Europejska zwiększa również swoje wysiłki na rzecz wspierania morskiej energii odnawialnej. Oczekuje się, że wniesie ona znaczący wkład w realizację celów UE w zakresie klimatu i energii. Dlatego zostaną podjęte dodatkowe środki w celu przyspieszenia procedur zatwierdzania wniosków, wzmocnienia infrastruktury i rozwoju łańcuchów dostaw.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.