Zabezpieczenie wód przed azotanami

Od 29 grudnia br. do 26 marca 2021 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o przyznanie wsparcia na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

O pomoc mogą się ubiegać rolnicy prowadzący chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Natomiast nie jest przewidziane dla właścicieli ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Wsparcie przyznawane jest na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – u młodych rolników). Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, a także zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Maksymalnie jedno gospodarstwo może otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60% u młodego rolnika).

Jest to wsparcie w ramach poddziałania "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych". Finansowane z budżetu PROW 2014 -20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.