Wsparcie rozwoju usług rolniczych

Od 30 listopada br. do 15 lutego 2021 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”.

Wsparcie to jest adresowane do przedsiębiorców, którzy pracują już na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną, chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, a także świadczonych po zbiorach.

O pomoc może się ubiegać osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje  działalność gospodarczą. Powinna ona obejmować świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:
01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
01.63.Z  – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Refundacji podlega do 50% kosztów kwalifikowalnych,  do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Jest to wsparcie w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej". Finansowane z budżetu PROW 2014 -20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.