Wsparcie na zalesianie

Od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

O pomoc mogą się ubiegać rolnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. Beneficjenci muszą posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów. Oprócz rolników mogą to być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wsparcie na zalesienie ma charakter jednorazowej, zryczałtowanej płatności, której celem jest zrekompensowanie kosztów wykonania zalesienia oraz jego ochrony. Wysokość pomocy uzależniona jest m.in. od tego, czy sadzone będą drzewa liściaste lub iglaste, rodzaju gruntów, nachylenia terenu, czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej i wynosi 8307-12707 zł/ha. Ponadto w kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać dodatkową pomoc:

  • przez 5 lat – premię pielęgnacyjną w wysokości 794-1628 zł/ha;
  • przez 12 lat – premię zalesieniową, która jest rekompensatą za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, w wysokości 1215 zł/ha.

Działka, na której ma być posadzony las musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości. Ale jeśli graniczy z lasem, to jej szerokość nie ma znaczenia. W 2021 r. powierzchnię maksymalną, do której można się ubiegać o pomoc zwiększono do 40 ha. Bardzo ważnym dokumentem potrzebnym do posadzenia lasu jest plan zalesienia sporządzony przez właściwego terenowo nadleśniczego Lasów Państwowych. Jego kopię z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem należy bezwzględnie dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia. Grunty przeznaczone do zalesienia powinny być położone poza obszarami: Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych czy krajobrazowych lub ich otulin.

Jest to wsparcie w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”. Finansowane z PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.