Wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Od 31 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. centrala Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

O wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw mogą się ubiegać grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W ich skład musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich powinien spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

  • w ramach dostaw bezpośrednich;
  • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej;
  • w ramach rolniczego handlu detalicznego;
  • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej;
  • w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną, a jeśli jej nie ma, to działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, np. spółki cywilnej czy konsorcjum.

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mogą dotyczyć m.in. budowy, przebudowy lub remontu obiektów lub infrastruktury, zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń (z wyłączeniem maszyn i urządzeń do produkcji rolnej), w tym środków transportu.

W okresie realizacji PROW 2014-20 dana grupa może otrzymać pomoc tylko raz. Wypłacana jest ona w formie ryczałtu, który wynosi:

  • 325 tys. zł w przypadku, gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu;
  • 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Jest to wsparcie w ramach działania „Współpraca”. Finansowane z budżetu PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.