Wsparcie na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

Od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 r. oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o wsparcie dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF.

O pomoc mogą się ubiegać rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą też wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Wysokość strat w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie z trzech ostatnich lat. Co więcej, straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat w gospodarstwie określa komisja powołana przez wojewodę.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na ten cel w całym okresie realizacji PROW 2014-20, wynosi do 300 tys. zł, przy czym nie może przekroczyć poziomu 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji. W przypadku szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych wsparcie można przeznaczyć na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF – na realizację inwestycji rolniczych niezwiązanych z produkcją świń.

Jest to wsparcie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Finansowane z budżetu PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.