Wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami

Od 25 października do 24 listopada 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami.

O wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” mogą się ubiegać producenci rolni, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Limit na rolnika i gospodarstwo wynosi 150 tys. zł.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie standardowych stawek jednostkowych (w przypadku realizacji inwestycji polegających na budowie zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych lub płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych) albo refundacji części kosztów kwalifikowalnych (w pozostałych przypadkach, np. gdy pomoc dotyczy zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych). Wsparcie obejmuje standardowo 50% kosztów kwalifikowanych, a młody rolnik może liczyć na refundację na poziomie 60%.

Warto pamiętać, że wsparcie nie dotyczy właścicieli ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz chlewni, w których jest więcej niż 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Nabór prowadzą oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Wniosek można dostarczyć osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysłać w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Jest to pomoc na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych". Finansowane z budżetu PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.