Wsparcie na ochronę wód przed azotanami

Od 20 lutego do 20 marca br. można się ubiegać o środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

O pomoc finansową mogą się starać producenci rolni, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Wsparcie nie przysługuje jednak właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz chlewni, w których jest powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub więcej niż 750 stanowisk dla macior. Natomiast podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich do 210 DJP włącznie zobowiązane są w bieżącym roku kalendarzowym dostosować powierzchnię lub pojemność miejsc, w których przechowywane są nawozy naturalne, do wymogów określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Limit pomocy na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 wynosi 150 tys. zł. Poziom dofinasowania to standardowo 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodych rolników – 60%.

Otrzymane wsparcie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Dokumenty od 20 lutego do 20 marca 2024 r. przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można dostarczać osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysyłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.