Wsparcie na modernizację gospodarstw

Od 21 czerwca do 20 września 2021 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych.

Po raz pierwszy w tym samym terminie można składać wnioski o przyznanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych we wszystkich obszarach objętych wsparciem. Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-20 wynoszą:

  • rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;
  • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;
  • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;
  • inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł.

W powyższych obszarach dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją i wyposażeniem budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł;

Pomoc we wszystkich obszarach jest przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, a dla młodych rolników lub grup rolników może sięgać 60%. Wyjątek stanowią inwestycje w nawadnianie, gdzie o pomoc można się ubiegać tylko indywidualnie.

W przypadku tegorocznych naborów na inwestycje w obszarach ABCD, można złożyć tylko jeden wniosek o pomoc, np. na inwestycje w produkcję prosiąt. Ale można też złożyć osobny wniosek na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa.

W przypadku inwestycji w obszarze A wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi się mieścić w przedziale od 13 tys. do 250 tys. €. Natomiast dla obszarów BCD wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wynosić od 13 tys. do 200 tys. €. W przypadku rolników wnioskujących jako grupa wielkość ekonomiczna wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. €, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników powinna osiągnąć wartość co najmniej 13 tys. €.

Wymogi odnośnie wsparcia inwestycji w nawadnianie są mniejsze. Rolnik musi być pełnoletni, a jego gospodarstwo musi mieć powierzchnię od 1 do 300 ha. Może ewentualnie prowadzić produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Ponadto musi udokumentować przychód z działalności rolniczej minimum 5 tys. zł rocznie. Warunek ten nie dotyczy tych, którzy gospodarują krócej niż rok.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.