Wsparcie dla małych gospodarstw

Od 16 maja do 14 lipca 2022 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw.

Rolnicy, którzy są zainteresowani tą formą wsparcia, powinni:

  • posiadać gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. €;
  • być ubezpieczeni w KRUS lub ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, aby co najmniej 25% dochodów lub przychodów osiąganych przez zainteresowanego pochodziło z działalności rolniczej.

O pomoc nie mogą się ubiegać beneficjenci następujących mechanizmów: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-13, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-20.

Premia w wysokości 60 tys. zł wypłacana jest w dwóch ratach. 80% kwoty rolnik otrzyma po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a pozostałe 20% po poprawnej realizacji biznesplanu. Wsparcie w całości należy przeznaczyć na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80% kwoty musi być wydane na środki trwałe, m.in. na:

  • zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej;
  • nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych;
  • zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jest to wsparcie w ramach poddziałania: 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór od 16 maja do 14 lipca 2022 r. Finansowane z budżetu PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.