Wsparcie dla biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych

Od 20 lipca 2021 r. prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie na budowę biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”.

Program Priorytetowy „Agroenergia” realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma on na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Skierowany jest do:

  1. osób fizycznych, będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzących osobiście gospodarstwo;
  2. osób prawnych, będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzących działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z lub 01.63.Z).

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

  1. zakup i montaż biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego lub elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW;
  2. zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.