Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Od 19 października do 30 listopada 2020 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

O pomoc może się ubiegać:

 1. grupa producentów rolnych:
  – uznana od 14 grudnia 2019 r. na podstawie przepisów Ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (DzU z 2018 r., poz. 1026);
  – składająca się wyłącznie z osób fizycznych;
  – utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż drób żywy, mięso lub jadalne podroby drobiowe, o których mowa w Rozporządzeniu z 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (DzU z 2020 r., poz. 417).
 2. organizacja producentów:
  – uznana na podstawie przepisów Ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych (DzU z 2018 r., poz. 945 oraz z 2019 r., poz. 2020) albo 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (DzU z 2019 r., poz. 1430);
  – utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora mięsa drobiowego, o których mowa w części XX załącznika I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego Rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 671, z późn. zm.).

Powyższe podmioty muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s 1, z późn. zm.), które spełnią m.in. następujące warunki kwalifikowalności:

 • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego;
 • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 sierpnia 2016 r.;
 • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową;
 • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto grupy producentów rolnych lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów bądź grupy produktów, ze względu na które grupa albo organizacja została uznana, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych.

Wnioski złożone przez grupy producentów rolnych i organizacje producentów zostaną poddane ocenie punktowej. Ich suma będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Jest to wsparcie w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Finansowane z PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.