Restrukturyzacja małych gospodarstw

Od 31 marca do 30 czerwca 2021 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o wsparcie na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

O wsparcie mogą się ubiegać rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji rolnej w zakresie działów specjalnych. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. €. Wielkość ekonomiczna gospodarstw (WEG) to wartość standardowa rocznej produkcji wyrażona w euro.

Wniosek mogą składać osoby ubezpieczone zarówno w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie, pod warunkiem, że dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowi co najmniej 25% całości dochodów lub przychodów.

Wysokość wsparcia na rozwój małego gospodarstwa to 60 tys. zł. Jest ona wypłacana w dwóch ratach:

  • 80% (48 tys. zł) – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
  • 20% (12 tys. zł) – po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Wsparcie można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80% otrzymanej premii należy wydatkować na inwestycje w środki trwałe. Ich katalog obejmuje m.in.: budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli oraz nabycie nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia. Premię można zainwestować w zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Finansowane z budżetu PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.