Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Od 28 lutego do 31 maja 2022 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o wsparcie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

O przyznanie dofinansowania mogą się starać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Grono potencjalnych beneficjentów obejmuje także tych, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc mogą otrzymać również osoby, które prowadzą już działalność pozarolniczą i chcą ją rozszerzyć o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem. Co istotne, wszyscy powinni być ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. W tym naborze po raz pierwszy o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. Dopuszczony został także udział osób, które skorzystały z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania, czyli w latach 2007-13.

Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii. Jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy i wynosi:

 • 150 tys. zł – w przypadku utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 tys. zł – co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 tys. zł – co najmniej 3 miejsc pracy.

Wsparcie wypłacane będzie w dwóch ratach. Pierwszą (80% premii) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji). Pozostałe 20% premii wpłynie na jego konto po rozliczeniu realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r. Co najmniej 70% otrzymanego dofinansowania musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, np. zakup nowych maszyn i urządzeń czy środków transportu. Pozostałe 30% można przeznaczyć na wydatki bieżące, np. płace, ubezpieczenia.

Zakres rodzajów działalności gospodarczych, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dofinansowania, może zajmować się m.in.:

 • prowadzeniem sklepu spożywczego;
 • sprzedażą produktów nierolniczych;
 • naprawą pojazdów samochodowych;
 • budownictwem;
 • sprzedażą detaliczną;
 • fryzjerstwem;
 • rzemiosłem;
 • rękodzielnictwem;
 • prowadzeniem obiektów noclegowych czy turystycznych;
 • usługami cateringowymi;
 • opieką nad dziećmi, osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi;
 • usługami weterynaryjnymi, informatycznymi, architektonicznymi, inżynierskimi, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi.

Dokumenty można dostarczać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Pomoc na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich". Finansowana z budżetu PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.