Premia na założenie biznesu na wsi

Od 29 października do 31 grudnia 2020 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków na „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

Tym razem o dofinansowanie może się ubiegać rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Chodzi o osoby, które:

  • chcą po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej;
  • przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą;
  • swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie i wynosi:

  • 150 tys. zł – w przypadku jednego miejsca pracy;
  • 200 tys. zł – przy dwóch miejscach pracy;
  • 250 tys. zł – w przypadku trzech miejsc pracy.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 80% rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Co ważne, 70% kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30% można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.

Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji może się zajmować m.in. sprzedażą produktów nierolniczych, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, sprzedażą detaliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD.

Wsparcie finansowane z PROW 2014-20. Wnioski można składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.