Pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Od 29 marca do 12 maja centrala Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

O wsparcie mogą się ubiegać grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich powinien spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

 • w ramach dostaw bezpośrednich;
 • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej;
 • w ramach rolniczego handlu detalicznego;
 • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej;
 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Grupa EPI może posiadać zdolność prawną, a jeśli jej nie ma, to działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej albo innej umowy. Podmioty wchodzące w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie się o przyznanie pomocy i mogą być reprezentowane w tym zakresie przez jednego przedstawiciela. Grupa taka musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Co do zasady, grupy składają się z niewielkiej liczby podmiotów gospodarczych współpracujących ze sobą na rynkach lokalnych. Podmioty te, działając na danym terenie będą tworzyć więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami. To prowadzi do skrócenia łańcucha dostaw, co przekłada się na poprawę jakości produktów (towar szybciej trafia do konsumenta, więc jest świeższy) oraz ich niższą cenę (pomiędzy producentem a nabywcą może być tylko jeden pośrednik).

Wsparcie będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. poprzez metody organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być ono przyznane m.in. na:

 • budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury;
 • zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu;
 • zakup lub instalację wyposażenia;
 • odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji;
 • zakup środków produkcji;
 • koszty ogólne i bieżące.

Pomoc przyznawana jest w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW na lata 2014-20 dana grupa może otrzymać ją tylko raz, a jej wysokość wynosi:

 • 325 tys. zł – w przypadku, gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu;
 • 280 tys. zł – w pozostałych przypadkach.

Jest to wsparcie w ramach działania „Współpraca”. Finansowane z budżetu PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.