Pomoc na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

Od 15 października do 31 grudnia 2020 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o przyznanie pomocy na odtworzenie potencjału produkcji rolnej.

O pomoc mogą się ubiegać rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z klęsk żywiołowych. Chodzi o:

  • powódź;
  • deszcz nawalny;
  • suszę;
  • przymrozki wiosenne;
  • ujemne skutki przezimowania;
  • obsunięcie się ziemi;
  • lawinę;
  • grad;
  • huragan;
  • uderzenie pioruna.

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Co więcej, straty te muszą jednocześnie dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat w gospodarstwie określa komisja powołana przez wojewodę.

Pomoc finansową mogą uzyskać rolnicy, którzy ponieśli straty w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonej infrastruktury, czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.

Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, może otrzymać dofinansowanie na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń. Maksymalna kwota wsparcia jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-20, wynosi do 300 tys. zł, przy czym nie może przekroczyć poziomu 80% kosztów kwalifikowanych.

Jest to wsparcie w ramach operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Finansowane z PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.