Pomoc klęskowa dla rodzin

Od 18 października do 30 listopada 2022 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o wsparcie dla dotkniętych klęskami żywiołowymi. Pomoc dla rodzin.

Wsparcie finansowe przysługuje rodzinom, które poniosły w 2022 r. straty w uprawach rolnych na skutek wystąpienia takich zjawisk atmosferycznych, jak:

  • grad, deszcz nawalny, przezimowanie, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję;
  • suszy – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji.

Pomoc będzie udzielana w wysokości:

  • 10 tys. zł – w sytuacji, gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym;
  • 5 tys. zł – w przypadku, gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

O pomoc można się ubiegać, składając wniosek do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc. Formularz można pobrać ze strony internetowej ARiMR. Natomiast do wniosku trzeba dołączyć m.in.:

  • kopię protokołu oszacowania szkód lub uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód;
  • zgodę współwłaścicieli – w przypadku, gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej o dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu, a nie data nadania.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU 2015, poz. 187, z późn.zm.).

*****

Aktualizacja: 17.11.2022

Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa, poinformował 17 listopada 2022 r. podczas briefingu prasowego o zainicjowaniu zmian w zasadach naboru wniosków o pomoc dla rodzin rolniczych. Planowane zmiany dotyczą:

  • wydłużenia do 30 listopada 2022 r. terminu składania wniosków o pomoc oraz załączników do już złożonych dokumentów;
  • uznania innych niż kopie faktur dokumentów, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa. Będą mogły to być również umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży.

Wejście w życie tych zmian nastąpi po opublikowaniu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.