Pomoc dla pszczelarzy

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o przyznanie pomocy do przezimowanych rodzin pszczelich.

O pomoc mogą się ubiegać pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Beneficjentem pomocy może być:

  1. pszczelarz, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP;
  2. pszczelarz, który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP;
  2. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o:
    - wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
    - liczbie pni pszczelich wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc;
  3. zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

Wnioski o taką pomoc będzie można składać co roku. Tegoroczny limit wsparcia wynosi 35,5 mln zł. Pomoc w zakresie utrzymywania pszczół ustalona jest w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej, przy stawce wynoszącej 20 zł na rodzinę pszczelą na rok.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.