Pomoc dla producentów pszenicy lub kukurydzy

Od 14 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o pomoc dla producentów pszenicy lub kukurydzy.

Pomoc finansowa przewidziana jest dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Może się o nią ubiegać rolnik:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. prowadzący mikroprzedsiębiorstwo, małe albo średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1);
 3. który poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 4. który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
 • przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 1. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy, do której producent rolny otrzymał płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2022 r., jednak nie więcej niż 50 ha;
 2. iloczynu stawki pomocy, liczby 1,665 i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy lub liczby ton kukurydzy wynikającej z załączonych faktur, i liczby: 5,5 – w przypadku pszenicy oraz 7 – w przypadku kukurydzy.

Wysokość ww. stawek wynosi:

 1. 825 zł/ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;
 2. 1050 zł/ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;
 3. 660 zł/ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 4. 840 zł/ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 5. 495 zł/ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1) i 3);
 6. 630 zł/ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 2) i 4).
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.