Pomoc dla dotkniętych żywiołami

Od 7 do 30 czerwca 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o pomoc dla dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
Grad w ciągu kilku minut może zniszczyć np. plantację buraka cukrowego, na której rośliny mają zaledwie kilka liści.

O pomoc mogą się ubiegać rolnicy, którzy w 2020 r. ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowanych przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, uderzenie pioruna, obsunięcie się ziemi lub lawina. Beneficjenci muszą posiadać nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów oraz być mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem.

Wysokość strat w uprawach rolnych uprawniająca do złożenia wniosku musi wynieść co najmniej 20% plonu na danym polu, a straty w całym gospodarstwie muszą być powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. W przypadku suszy była ona wyliczana za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Dla innych klęsk straty szacowały komisje powołane przez właściwego wojewodę. Warto pamiętać o dołączeniu do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód.

Kwota wsparcia jest pochodną kilku czynników. W przypadku suszy zależy od powierzchni upraw, na której wystąpiły starty i wynosi 1000 zł do 1 ha. Natomiast jeżeli szkody powstały w wyniku innych niekorzystnych zjawisk, to stawki wsparcia zależą od wysokości poniesionych strat oraz od rodzaju upraw i wynoszą:

  • 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% plonu;
  • 1000 zł na 1 ha powierzchni, jeżeli straty w wysokości co najmniej 70% plonu dotyczą upraw innych niż owocujące drzewa owocowe;
  • 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni, jeżeli straty wynoszą co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu i dotyczą upraw innych niż owocujące drzewa owocowe.

Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw na obszarach ONW 90%) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej, z uwzględnieniem pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań. Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU poz. 187, z późn.zm.) § 13zh ust. 12.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.