Pomoc COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę

Od 13 sierpnia do 30 listopada 2020 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o udzielenie pomocy w związku z trudną sytuacją po stratach suszowych.

Ostateczny termin przyjmowania wniosków został opublikowany na stronie MRiRW dopiero 25 listopada. Natomiast ARiMR już w sierpniu zapowiadała, że może przyznawać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i jest to graniczny termin wypłaty.

O pomoc mogą się ubiegać producenci rolni, których gospodarstwo jest zagrożone utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali pomocy z tytułu wystąpienia w 2019 r. strat w uprawach rolnych poniesionych wskutek suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną, np. listem poleconym za potwierdzeniem doręczenia. Można je też dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych ARiMR lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU poz. 187, z późn.zm.) – zmiana opublikowana w 2020 r., DzU poz.1375.

Pomoc ma charakter pomocy publicznej, przyznanej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr SA.58105 (2020/N) z 31.07.2020 r.

Wniosek do pobrania:
Formularz wniosku pomocy Susza COVID-19

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.