Inwestycje na obszarach Natura 2000

Od 1 do 30 grudnia 2020 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o przyznanie wsparcia na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

O pomoc może się ubiegać rolnik, który jest posiadaczem trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 o powierzchni co najmniej 1 ha. Dofinansowanie ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach.

Wsparcie przyznawane jest na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli takie plany zostały ustanowione).

Refundacji podlega 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60% u młodego rolnika). Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w razie realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz, można się ubiegać o wsparcie do 200 tys. zł.

Jest to wsparcie w ramach poddziałania "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Finansowane z budżetu PROW 2014 -20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.