Dopłaty do materiału siewnego 2021

Od 25 maja do 25 czerwca 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego.
Wsparciem finansowym objęty jest materiał siewny zbóż i strączkowych oraz sadzeniaki ziemniaka.

Wzorem poprzednich lat o przyznanie dopłaty mogą się ubiegać rolnicy, którzy posiadają działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha oraz obsiewają je gatunkami roślin uprawnych objętymi dopłatami.

Wsparcie finansowe udzielane jest z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, który został:

  • wytworzony przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców lub w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników;
  • zakupiony od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, albo od rolnika prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie rolnym, wpisanego do ewidencji rolników, albo od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Do wniosku o przyznanie dopłaty należy dołączyć faktury zakupu materiału siewnego wystawione od 15 lipca 2020 r. do 15 czerwca 2021 r. i/lub dokumenty wydania z magazynu.

Jest to wsparcie w ramach de minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla jednego producenta rolnego nie może przekroczyć 20 tys. € w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.