Dopłaty do wapnowania gleby

Od 1 sierpnia 2019 r. w trybie ciągłym okręgowe stacje chemiczno-rolnicze prowadzą nabór wniosków w celu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

O pomoc mogą się ubiegać rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne na powierzchnię maks. 75 ha/rok. Warunkiem jest wykonanie badania gleby w stacji chemiczno-rolniczej. Wsparcie przyznawane jest na zakup wapna nawozowego lub środków wapnujących na użytki rolne o pH gleby niższym lub równym 5,5.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wnioski należy składać we właściwych terenowo okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych i jednocześnie przesłać je w formie elektronicznej do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na wskazany w poszczególnych województwach adres e-mail. Warto pamiętać, że wsparcie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej jest możliwe nie częściej niż raz na 4 lata.

Dofinansowanie udzielane w ramach pomocy de minimis.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.