Dobór odmiany kukurydzy a opłacalność produkcji mleka

Wysoka zawartość energii w kiszonce z najlepszych odmian kukurydzy zmniejszy dodatek drogich pasz energetycznych potrzebnych do zbilansowania dawki pokarmowej.

Opłacalność produkcji mleka zależy od wysokości i jakości plonów. Wysoka zawartość energii w kiszonce z kukurydzy zmniejszy dodatek drogich pasz energetycznych potrzebnych do zbilansowania dawki pokarmowej. Wysokie plony ogólne masy z hektara (świeżej masy, suchej masy) zdecydują o liczbie krów, jaką z hektara plantacji jesteśmy w stanie wyżywić.

Dla hodowców bydła ważny jest wysoki plon ogólny suchej masy (ilość) oraz wielkość i ilość energii z kiszonki kukurydzy, która pochodzi z kolby, a właściwie z ziarna (jakość). Niestety wskazanie jednej odmiany kukurydzy, która spełniałaby oczekiwania jakościowe i ilościowe jest trudne. Wymienione parametry zależą od wielu czynników np. warunków pogodowych, agrotechniki, FAO odmiany, położenia geograficznego. Są one skorelowane ze sobą w różny sposób, czasem podniesienie parametru jakościowego zmniejszy plon suchej masy (SM) z hektara, a w innym przypadku spowoduje jego wzrost.

Rozwiązaniem pozwalającym otrzymać najwyższą opłacalność produkcji mleka z ha plantacji uwzględniający większość zmiennych czynników zewnętrznych jest Satelitarny monitoring suchej masy całych roślin kukurydzy. Program umożliwiający obserwację pól ze skalibrowanymi odmianami kukurydzy KWS obserwowanymi za pomocą zdjęć satelitarnych. Satelitarny monitoring suchej masy wyznaczy optymalny termin zbioru kukurydzy na kiszonkę zapewniający pożądaną zawartość SM w przedziale 30-35%. Satelita rejestruje odbicie światła słonecznego od kukurydzy, w różnych terminach, kontrolując w ten sposób zawartość SM rośliny, co pozwala wyznaczyć termin zbioru maksymalnego plonu kiszonki.

Wyznaczenie terminu osiągnięcia najwyższej jakości kiszonki przez Satelitarny monitoring suchej masy uzyskano dzięki kalibracji. W różnych rejonach kraju na różnych stanowiskach glebowych w odmiennych warunkach pogodowych rosną nasze doświadczenia kiszonkowe, z których pobieramy próby. Kalibracja przeprowadzana dla konkretnej odmiany umożliwia wytyczenie krzywej kalibracji. Dzięki nowatorskiemu podejściu do tematu jesteśmy w stanie uwzględnić większość czynników zewnętrznych, od których zależy wielkość plonu i jakość kiszonki z kukurydzy.

Model pogodowy, który jest częścią programu satelitarnego monitoringu suchej masy całych roślin rejestruje przebieg pogody. Następnie szczegółowo analizuje uwarunkowania w jakich rośnie kukurydza. W efekcie doprecyzowuje krzywą kalibracji dla każdej odmiany indywidualnie, uwzględniając następujące czynniki zewnętrzne:

  • Energia słoneczna

Ilość energii słonecznej docierającej do plantacji wykorzystanej w procesie fotosyntezy. Kukurydza w krótkim okresie wegetacji gromadzi około 20 t suchej masy z hektara. Proces asymilacji w kukurydzy przebiega sprawnie. Duża powierzchnia blaszki liściowej wykorzystuje światło do produkcji asymilatów, a system korzeniowy pobiera składniki pokarmowe z profilu glebowego. Produktywność procesu asymilacji zależy w dużym stopniu od warunków pogodowych.

  • Temperatura

Duże wymagania cieplne kukurydzy rejestrowane są zarówno w glebie, jak i w powietrzu. Kukurydza jest rośliną ciepłolubną. Procesy życiowe rośliny zależą w dużym stopniu od temperatury. Przy niskich temperaturach, poszczególne fazy rozwojowe wydłużają się w czasie.

  • Woda

Kukurydza jest rośliną oszczędnie gospodarującą wodą. Jednak ze względu na bardzo duży plon masy, który produkuje z hektara plantacji, jej zapotrzebowanie wodne jest duże. Deficyt wody wpływa na zahamowanie wzrostu liści, a brak odpowiedniego uwilgotnienia rośliny w czasie kwitnienia skutkuje sterylizacją pyłku oraz dużym prawdopodobieństwem wystąpienia głowni guzowatej i niskim poziomem MTZ. Rejestracja zmiany zawartości SM, w zależności od ilości opadów i liczby dni uwilgotnienia profilu glebowego (woda kapilarna), dostarcza danych potrzebnych przy kalibracji odmiany w zależności od klasy gleby.

  • Klasa gleby

Wymagania glebowe kukurydzy nie są duże. Kukurydza zaplonuje dobrze na glebach klasy bonitacyjnej 4a i 4b, pod warunkiem dobrego zaopatrzenia w wodę i składniki pokarmowe. Jednak najwyższe plony uzyskamy z gleb głęboko próchnicznych, przewiewnych ciepłych i gleb mogących zgromadzić znaczne zapasy wody np. gleb brunatnych, czarnoziemów, gleb piaszczystych gliniastych mocnych.

Rejestrując zakup kukurydzy odmian – AGRO POLIS, ADAPTICO, KENTOS, RONALDINIO, FIGARO, AGRO VITALLO, QUALITO, TONDO, KWS MINO, KWS MONUMENTO – uzyskamy dostęp do narzędzia umożliwiającego obserwację zmian czynników jakościowych i ilościowych w czasie wzrostu kukurydzy. Wyznaczony przez aplikację termin zbioru rośliny przypadać będzie na okres, w którym uzyskamy najwyższą produkcję mleka z danej odmiany z hektara plantacji, w danych warunkach pogodowych. Kiszonka z kukurydzy, będąca pod kontrolą satelitarnego monitoringu suchej masy, zebrana będzie w najbardziej odpowiednim momencie pod względem wysokości plonu suchej masy i najwyższej jakości (optymalnego poziomu suchej masy w roślinach). Zmaksymalizuje to zysk możliwy do osiągnięcia w danym roku i poprawi ekonomikę uprawy kukurydzy oraz produkcji mleka.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.