Regulamin patronatu

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady udzielania patronatu medialnego przez serwis terazpole.pl
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Serwisie – należy przez to rozumieć serwis terazpole.pl,
  2. Wydawcy – należy przez to rozumieć AgroMeritum sp. z o.o. (ul. Zagonowa 17, 61-664 Poznań),
  3. Organizatorze – należy przez to rozumieć podmiot (osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną) ubiegający się o przyznanie patronatu medialnego przez Serwis,
  4. Wydarzeniu – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia organizowane przez Organizatora, np. konferencja, szkolenie, warsztaty, dzień pola, pokaz, wystawa i targi,
  5. Patronacie – należy przez to rozumieć patronat medialny udzielany Organizatorowi przez Serwis na zasadach określonych w Regulaminie,
  6. Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie Patronatu.
 3. Warunkiem formalnym uzyskania Patronatu jest przesłanie Wniosku na adres: biuro@agromeritum.pl najpóźniej 14 dni przed Wydarzeniem. Powinien on zawierać: nazwę wydarzenia, datę i godzinę rozpoczęcia, lokalizację oraz krótki opis.
 4. Patronatem mogą zostać objęte Wydarzenia charakteryzujące się wysokim poziomem merytorycznym, w szczególności związane z polową produkcją roślinną, promujące nowe produkty, rozwiązania technologiczne i techniczne oraz usługi. Powinny one wzbudzać zainteresowanie producentów rolnych, uczniów i studentów szkół rolniczych, doradców rolnych, a także firm z otoczenia rolnictwa.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia Patronatu bez wskazania przyczyny.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo wycofania już udzielonego Patronatu z ważnych przyczyn.
 7. Patronatem nie będą obejmowane w szczególności Wydarzenia:
  1. naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub normy obyczajowe,
  2. organizowane przez partie polityczne lub służące promocji partii i ugrupowań politycznych.
 8. Organizator otrzyma informację w sprawie udzielenia Patronatu nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpływu Wniosku. O treści decyzji Organizator zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną na dane kontaktowe wskazane we Wniosku.
 9. W przypadku decyzji pozytywnej, Organizator otrzyma drogą mailową informację o możliwych świadczeniach ze strony Serwisu w ramach Patronatu.
 10. Objęcie Patronatem danego Wydarzenia przez Serwis nie oznacza wsparcia organizacyjnego lub finansowego i nie może stanowić podstawy dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Serwisu lub Wydawcy.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości w informacjach dotyczących Wydarzenia udostępnionych mu przez Organizatora.
 12. Przesłanie Wniosku jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.