Najpierw odczyn gleby, potem reszta

Według IUNG – PIB w Puławach, w Polsce przybywa gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. W takich warunkach nie tylko spadają plony, ale też rosną koszty produkcji.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nawóz wapniowy wysiać wczesną wiosną na oziminy, zanim strzelą w źdźbło.

Jak poprawić strukturę gleby na dłuższy czas, zwiększyć plonowanie roślin, a także zwiększyć efektywność stosowania nawozów mineralnych, mogli dowiedzieć się uczestnicy marcowego spotkania szkoleniowego zorganizowanego przez Kopalnię Wapienia Czatkowice i Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Hasłem przewodnim tego wydarzenia było „Wapnowanie lekarstwem na drogie nawozy”.

Gleba funkcjonuje lepiej

– Zastosowanie nawozów wapniowych tworzy odpowiednią strukturę gleby, co powoduje, że systemy korzeniowe uprawianych roślin lepiej się rozwijają. Dzięki temu pobieranie wody i składników pokarmowych jest efektywniejsze. Duży wpływ na plony ma regulacja odczynu gleby oraz jej regeneracja przez wapnowanie, które odgrywa istotną rolę w kształtowaniu żyzności gleb.

dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Niestety, pod względem odczynu stan gleb w Polsce nie jest idealny. Według badań przeprowadzonych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, w Polsce przybywa gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. Największy problem od pewnego czasu mają województwa: małopolskie, podkarpackie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie, gdzie ponad połowa gleb pilnie wymaga regulacji odczynu. Warto pamiętać, że w takich warunkach nie tylko spadają plony, ale też rosną koszty produkcji. Zarówno nakłady na uprawę, nawożenie, jak i ochronę chemiczną, muszą być większe. Niestety, efektywność tych nakładów w takich warunkach wcale nie jest lepsza.

Dopłaty do wapnowania jeszcze są

W naszym kraju od 2019 r. realizowany jest „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, któremu patronuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jego uczestnicy mogą się starać o dotacje udzielane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w ramach pomocy de minimis. Warunkiem jest realizacja przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska. Ten fakt musi potwierdzić opinia właściwej miejscowo okręgowej stacji chemiczno-rolniczej.

Beneficjentem końcowym Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Dofinansowaniu podlega regeneracja gleb o odczynie do pH 5,5 włącznie. Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobierać z powierzchni nie większej niż 4 ha. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej jest udzielane nie częściej, niż raz na cztery lata. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw do 25 ha użytków rolnych;
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw 25-50 ha użytków rolnych;
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw 50-75 ha użytków rolnych. 

W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO wskazanego w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika. Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie zostanie dofinansowana. Okres kwalifikowalności kosztów upływa 31.10.2023 r.

Nawóz bogaty w wapń

Warto pamiętać, że Kopalnia Wapienia Czatkowice jest producentem wapna nawozowego Gruntcal. Powstaje ono w wyniku zmielenia wapienia dolnokarbońskiego ze złoża Czatkowice. Wapno to cechuje się wysoką zawartością węglanu wapnia (ok. 96%), wysokim stopniem rozdrobnienia i 100% reaktywnością. Gruntcal dostępny jest luzem oraz w workach 25 kg i 500 kg.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.